Hackintosh

Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình cài đặt, sử dụng, tối ưu Hackintosh